Zavřít


Komunální odpad

Komunální odpad

Základní informace

  • poplatek Kč 500,-- ročně za osobu s trvalým pobytem, osvobozeni jsou poplatníci, kteří mají sídlo v ohlašovně Obecního úřadu v Bukovince, děti v roce narození a občané umístění v ústavech sociální nebo zdravotní péče,
  • poplatek Kč 500,-- ročně za nemovitost určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba,
  • úleva Kč 100,-- se poskytuje občanům, kteří se dožívají v roce splatnosti 70 let a více,
  • splatnost poplatku je do 28. 2. daného roku,
  • termín svozu směsného komunálního odpadu je 1x za 14 dní - sudé pondělky,
  • svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2x ročně, oznamováno plakáty, na stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu,
  • stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad: u prodejny "Včela", na "Dolním konci" obce, Trafo Pindula, příjezd do lokality Černý les a za Společenským domem,
  • sběrné dvory firmy Respono Vyškov - kontakty na jednotlivé sběrné dvory https://www.respono.cz/pro-obcany/sberne-dvory/. Zdarma je do nich možno odevzdat: biologicky rozložitelný odpad (odpady ze zahrad, ze zeleně atd.), elektrozařízení (televize, rádia, DVD přehrávače, mrazničky, mikrovlnné trouby, fritézy, zářivky atd.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, barvy, lepidla atd.), objemné odpady (koberce, matrace, nábytek atd.), využitelné odpady (sběrový papír, PET lahve, obalový polystyren, sklo atd.). Za úplatu je možné odevzdat: pneumatiky, stavební a demoliční odpady (cihly, keramika, dveře, okna, bytová jádra atd.)