Zavřít


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákonač.106/1999 Sb. a vyhlášky č.442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace

A) Dle § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 106/1999 Sb

B) Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

C) Dle § 5 odst. 5 zák. č. 106/1999 Sb.

D) Registr oznámení

 A. Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

1. NÁZEV

 

Obec Bukovinka

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENí

 

První písemná sbírka o obci je z roku 1265. Obec Bukovinka je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Tvoří územní celek vymezený hranicí územ íobce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obecvystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (výbory a komise). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva nevolí rada obce, její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

a) Organizační schéma obce

 • Zastupitelstvo obce

             Zřizuje následující výbory:

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor 

             Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii.

 

 • Starosta

             Starosta obce zřizuje následující komise:

 • Kulturně - sportovní komise

              

 • Obecní úřad

 

 • Tajemník obecního úřadu

              Tato funkce není zřízena

 

b) Obcí zřizované organizace

 • MŠ Bukovinka, Bukovinka 67,67905 Křtiny, příspěvková organizace s právní subjektivitou

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název:                        Obec Bukovinka

Název ulice, č.p.:                    Bukovinka,126

Název obce:                            Bukovinka

PSČ, adresní pošta:               67905, Křtiny 

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Název pracoviště:                   Obecní úřad Bukovinka

Název ulice, č.p.:                    Bukovinka,126

Název obce:                            Bukovinka

PSČ, adresní pošta:               67905, Křtiny

 

4.3 Úřední hodiny

      Středa:  7:30 - 10:00

                  16:00 - 18:00

      Pátek: 16:00 - 18:00 

 

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad:     516 439 256

Starosta:           724 186 386

Místostarosta:  731 410 712

 

4.5 Čísla faxu

  Fax není zřízen.

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.bukovinka.cz

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@bukovinka.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

starosta@bukovinka.cz

ucetni@bukovinka.cz

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 

Komerční banka a.s., pobočka Blansko

Číslo účtu: 10623631, kód banky 0100

 

6. IČ

 

00532100

 

7. DIČ

 

Obec není plátcem DPH

 

8. DOKUMENTY

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • usnesení zastupitelstva obce
 • obecně závazné vyhlášky
 • formuláře
 • dokumenty z oblasti ÚP
 • ostatní dokumenty

8.2 Rozpočet

 • rozpočet na rok 2014
 • rozpočet na rok 2015
 • závěrečný účet roku 2014
 • ostatní dokumenty

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat následujícími způsoby:

 • osobní podání - v úředních hodinách na obecním úřadě: Obec Bukovinka, Bukovinka 126, Bukovinka
 • elektronicky - prostřednictvím e-podatelny na adresu info@bukovinka.cz
 • písemné podání poštou na adresu - na adresu obecního úřadu: Obec Bukovinka, Bukovinka 126, Bukovinka 679 05
 • telefonické podání - tel. číslo obecního úřadu: 516439256

K podání žádosti lze použít formulář.

Žádost je podána dnem doručení na obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku informací.

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání lze podat náledujícími způsoby:

 • osobní podání - v úředních hodinách na obecním úřadě: Obec Bukovinka, Bukovinka 126, Bukovinka
 • elektronicky - prostřednictvím e-podatelny na adresu info@bukovinka.cz
 • písemné podání poštou na adresu - na adresu obecního úřadu: Obec Bukovinka, Bukovinka 126, Bukovinka 679 05
 • telefonické podání - tel. číslo obecního úřadu: 516439256

K podání žádosti lze použít formulář.

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

Proti blokové pokutě, uložené v blokovém řízení dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se odvolat nelze.

Proti příkazu, vydanému v příkazním řízení (zjednodušené správní řízení) dle § 150 správního řádu lze podat odpor s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (v případě příkazního řízení dle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, činí lhůta 15 dnů) u obecního úřadu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a obecní úřad pokračuje ve správním řízení.

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle § 175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního úřadu, který vede řízení.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

12. FORMULÁŘE

 

Obec nemá v současnosti k dispozici formuláře ke stažení.

 

13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.

 

14. PŘEDPISY

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy ČRTyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

14.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení - naleznete zde, rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec v současné době nemá  za poskytování informací platný sazebník úhrad.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

16.1 Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

 

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

 

Dostupná zde.

 

B.Informace povinně zveřejňované obcí dle ust. §5 odst. 3 InfZ

 

Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

C. Informace povinně zveřejňované obcí dle ust. §5 odst. 5 InfZ

 

Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky

 • V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.
 • Rovněž lze využít následující odkazy:

Katastr nemovitostí

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Administrativní registr ekonomických subjektů – ARES

Ostatní registry a rejstříky státní správy

 

D. Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

 

Dostupný zde.

 

 

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce, jakož i dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popř. vzniklých finančních závazků. Písemná oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9), oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) a negativní oznámení o výše uvedených skutečnostech (§ 12 odst. 2), podávaná veřejnými funkcionáři ve lhůtách dle tohoto zákona po celou dobu výkonu jejich funkce, jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí mimo jiné:

 • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu

Registr oznámení je veden v písemné i elektronické podobě evidenčním orgánem, kterým je pro výše uvedené veřejné funkcionáře tajemník obecního úřadu, nebo starosta (v obcích, kde není tajemník).

 

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které však nejsou veřejnými listinami:

1. Osobně u evidenčního orgánu, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů.

2. V elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla do registru evidenčním orgánem.

Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a přístupového hesla žadatel souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

 

Poučení

Přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, spáchá ten, kdo se dopustí kteréhokoli z následujících jednání:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.