Zavřít


Voda

Voda

Z historie vodovodu obcí Bukovinka – Bukovina

Vzhledem ke stále klesající hladině vod ve studnách rodinných domů v obcích Bukovinka a Bukovina se zastupitelstva obou obcí rozhodla začátkem 90. let minulého století věnovat pozornost zabezpečení dostatku pitné vody pro své obyvatele. V roce 1991 byl za účelem zjištění vydatnosti vodních zdrojů firmou GEOTEST Brno proveden hydrogeologický průzkum  - byly vyvrtány dva vrty, ze kterých byl vyhovující pouze jeden, a to pod hájovnou ŠLP Křtiny. Po provedení vrtných prací proběhla čerpací zkouška, která vykázala vydatnost vrtu 2,2 l/s. Na základě této skutečnosti bylo následně rozhodnuto o výstavbě společného vodovodu pro obě obce – územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 8. 2. 1993.

Investiční náklady na vybudování vodovodu byly v roce 1994 vyčísleny na 7.107 milionu Kč. Tak vysoký investiční náklad nebyly obce schopny ze svých prostředků realizovat, a proto požádaly Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství o dotaci ze státního rozpočtu. Dotace byla schválena ve výši 3.653 milionu Kč – za podmínek, že z vlastních zdrojů obce uhradí 3.454 milionu Kč, a na úhradě vlastních nákladů se budou obě obce podílet polovinou. Další dotace byla poskytnuta v roce 1995 na dostavbu společného vodovodu, a to od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 910.000,-, tj. 70% z předpokládaných nákladů v celkové výši 1.350 mil. Kč.

Dne 7. 4. 1994 vypsala zastupitelstva obcí soutěž na dodávku stavby – bylo osloveno 20 dodavatelů! Pro zajímavost: ceny na realizaci stavebních prací se pohybovaly od 15.200 milionu Kč po vítěznou cenu 7.062.847,- Kč nabídnutou firmou VAPIS Blansko.

Dne 11. 3. 1994 vydalo ŽP OKÚ Blansko vodohospodářské povolení stavby. Na základě žádosti obce je 9. 7. 2007 rozhodnutím MěÚ Blansko, odboru ŽP, prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami na dobu do 31. 12. 2027.

Dne 27. 5. 1994 předala obec Bukovinka staveniště firmě VAPIS a stavbu kolaudovala 11. 11. 1997. Rozsah výtlačného řádu je 1.171 m, obec disponuje vodojemem se dvěma nádržemi o objemu 2 x 100 m3 a spravuje vlastní vrt s armaturní šachtou.

Dne 19. 1. 1998 byla pro obec Bukovinka vydána Koncesní listina na provozování vodovodu a dne 7. 2. 1998 Živnostenský list.

19. 3. 2004 vydal Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí a zemědělství, povolení k provozování vodovodu v obcích Bukovinka – Bukovina.

Od zahájení provozu místního vodovodu uběhlo 10 let. Od roku 1998 došlo k poklesu vydatnosti. Potřeba zastupitelstva zabezpečit dostatek pitné vody vedla ke snaze obnovit vydatnost vodního zdroje, proto v listopadu 2007 stávající vrt regenerovala pomocí mechanického i chemického pročistění trubního vedení vodního zdroje.

V lednu 2008 provedená krátkodobá čerpací zkouška prokázala i po čištění vrtu značný pokles vydatnosti pramene (od prosince 1987, kdy byla z 2 – 2,50 l/s - tj. denní vydatnost v rozmezí 173 – 216 m3  se do listopadu 1991 snížila na 2,2 l/s - tj. 190 m3/den a v prosinci 2007 už byla vydatnost jen 1,65 l/s, tj. 142 m3/den).


Na jaře 2008 byl proveden rozsáhlý hydrogeologický průzkum v katastru obce, kde bylo vytipováno několik lokalit. Na základě tohoto průzkumu byl vyvrtán vrt za hájenkou LČR o hloubce 100 m, ovšem bez dostatečné vydatnosti. Z důvodu nespokojenosti s výsledkem tohoto průzkumu byla vybrána v průběhu roku 2008 jiná firma a vytipována lokalita u chatové oblasti Lhotky. Zde byl proveden průzkumný vrt do hloubky 80m, ale vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým podmínkám není tento vrt vystrojen. Vydatnost tohoto vrtu byla odhadnuta dle množství vody vynášené při hloubení na 0,3 l/s, což je pro dozásobení obce vodou zcela malé množství, nepostačilo by uspokojit současnou nedostačující potřebu pitné vody, nehledě na velkou vzdálenost trubního vedení z vodojemu.

Napínavý příběh pátrání po zdroji vody pokračoval vyjádřením hydrogeologa, který doporučil soustředit se na lokalitu současného využívaného vodního zdroje, kde prokazatelně voda je, a vybudovat zde novou vrtanou studnu jako náhradu za stávající. Díky tomuto doporučení byla ve vzdálenosti 30 m od stávajícího vrtu v listopadu 2009 v hloubce 62 m pod terénem vyvrtána nová studna s vodním zdrojem o vydatnosti 83 m3/den. Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno dne 11. 4. 2011 a nabylo právní moci dne 20. 9. 2011.

Povolení k napojení vodního zdroje bylo vydáno dne 2. 3. 2012, kolaudace této stavby vodního díla proběhla dne 15. 1. 2013 a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Povolený odběr vody z nově vybudovaného zdroje byl stanoven na max. 1,5 l/s, což znamená měsíčně 3.500 m3 a ročně cca 32.000 m3. Nakládání s podzemními vodami je u tohoto vodního zdroje povoleno do 31. 3. 2022.

Nový zdroj pitné vody v souběhu se starým vrtem stále nedokázal pokrýt v letních měsících spotřebu vody obyvatel z obou obcí. Zastupitelstvo obce Bukovinka proto rozhodlo o vyhledání a vybudování doplňkového zdroje vody. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla na SÚ Jedovnice zaslána dne 16. 6. 2014. Územní řízení bylo zahájeno dne 24. 7. 2014, územní rozhodnutí s nabytím právní moci na „Vrtanou studnu s výtlačným řádem do vodojemu“ bylo vydáno dne 23. 9. 2014. Žádost o stavební povolení vodního díla byla podána dne 29. 9. 2014, stavební povolení bylo vydáno dne 26. 11. 2014 a nabylo právní moci dne 16. 12. 2014. Poté došlo k realizaci stavby a dne 25. 2. 2015 byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla. Dne 4. 3. 2015 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka a 25. 3. 2015 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním vodního díla.

Povolení k nakládání s vodami ze dne 16. 12. 2014 stanovuje pro tento doplňkový vodní zdroj max. povolený denní odběr 0,46 l/s, tzn. max. povolený měsíční odběr 1.200 ma  ročně max. 14.400 m3. Nakládání s podzemními vodami je u tohoto zdroje povoleno do 31. 12. 2034.

Rok 2015 ukáže, zda tyto tři vodní zdroje dokáží pokrýt spotřebu vody pro místní obyvatele i obyvatele obce Bukovina.

 

Ing. Marta Pořízková

 

Rozbory vody 2014

Rozbory vody 2015

Rozbory vody 2016

Rozbory vody 2017

Rozbory vody 2018