image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní služby > Voda

Voda


Z historie vodovodu obcí Bukovinka - Bukovina

Provozní řád vodovodu Bukovinka Rozbory vody

Vzhledem ke stále klesající hladině vod ve studnách rodinných domů v obcích Bukovinka a Bukovina se zastupitelstva obou obcí rozhodla začátkem 90. let minulého století věnovat pozornost zabezpečení dostatku pitné vody pro své obyvatele. V roce 1991 byl za účelem zjištění vydatnosti vodních zdrojů firmou GEOTEST Brno proveden hydrogeologický průzkum  - byly vyvrtány dva vrty, ze kterých byl vyhovující pouze jeden, a to pod hájovnou ŠLP Křtiny. Po provedení vrtných prací proběhla čerpací zkouška, která vykázala vydatnost vrtu 2,2 l/s. Na základě této skutečnosti bylo následně rozhodnuto o výstavbě společného vodovodu pro obě obce – územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 8. 2. 1993.

Investiční náklady na vybudování vodovodu byly v roce 1994 vyčísleny na 7.107 mil. Kč. Tak vysoký investiční náklad nebyly obce schopny ze svých prostředků realizovat, a proto požádaly Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství o dotaci ze státního rozpočtu. Dotace byla schválena ve výši 3.653 mil. Kč – za podmínek, že z vlastních zdrojů obce uhradí 3.454 mil. Kč, a na úhradě vlastních nákladů se budou obě obce podílet polovinou. Další dotace byla poskytnuta v roce 1995 na dostavbu společného vodovodu, a to od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 910.000,-, tj. 70% z předpokládaných nákladů v celkové výši 1.350 mil. Kč.

Dne 7. 4. 1994 vypsala zastupitelstva obcí soutěž na dodávku stavby – bylo osloveno 20 dodavatelů! Pro zajímavost: ceny na realizaci stavebních prací se pohybovaly od 15.200 mil. Kč po vítěznou cenu 7.062.847,- Kč nabídnutou firmou VAPIS Blansko.

ŽP OKÚ Blansko vydalo v březnu 1994  vodohospodářské povolení stavby.

V květnu 1994 předala obec Bukovinka staveniště firmě VAPIS a stavbu kolaudovala 11. 11. 1997. Rozsah výtlačného řádu je 1.171 m, obec disponuje vodojemem se dvěma nádržemi o objemu 2 x 100 m3 a spravuje vlastní vrt s armaturní šachtou.

Dne 19. 1. 1998 byla pro obec Bukovinka vydána Koncesní listina na provozování vodovodu a dne 7. 2. 1998 Živnostenský list.

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí a zemědělství,vydal v březnu 2004 povolení k provozování vodovodu v obcích Bukovinka – Bukovina.

Na základě žádosti obce je 9. 7. 2007 rozhodnutím MěÚ Blansko, odboru ŽP, prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami na dobu do 31. 12. 2027.

Od zahájení provozu místního vodovodu uběhlo 10 let. Od roku 1998 došlo k poklesu vydatnosti. Potřeba zastupitelstva zabezpečit dostatek pitné vody vedla ke snaze obnovit vydatnost vodního zdroje, proto v listopadu 2007 stávající vrt regenerovala pomocí mechanického i chemického pročistění trubního vedení vodního zdroje.

Ale v lednu 2008 provedená krátkodobá čerpací zkouška prokázala i po čištění vrtu značný pokles vydatnosti pramene.
Na jaře 2008 byl proveden rozsáhlý hydrogeologický průzkum v katastru obce, kde bylo vytipováno několik lokalit. Na základě tohoto průzkumu byl vyvrtán vrt za hájenkou LČR o hloubce 100 m, ovšem bez dostatečné vydatnosti. Z důvodu nespokojenosti s výsledkem tohoto průzkumu byla vybrána v průběhu roku 2008 jiná firma a vytipována lokalita u chatové oblasti Lhotky. Zde byl proveden průzkumný vrt do hloubky 80m, ale vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým podmínkám není tento vrt vystrojen. Vydatnost tohoto vrtu byla odhadnuta dle množství vody vynášené při hloubení na 0,3 l/s, což je pro dozásobení obce vodou zcela malé množství, nepostačilo by uspokojit současnou nedostačující potřebu pitné vody, nehledě na velkou vzdálenost trubního vedení z vodojemu.

Napínavý příběh pátrání po zdroji vody pokračoval vyjádřením hydrogeologa, který doporučil soustředit se na lokalitu současného využívaného vodního zdroje, kde prokazatelně voda je, a vybudovat zde novou vrtanou studnu jako náhradu za stávající. Díky tomuto doporučení byla ve vzdálenosti 30 m od stávajícího vrtu v listopadu 2009 v hloubce 62 m pod terénem vyvrtána nová studna s vodním zdrojem o vydatnosti 83 m3/den. Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno dne 11. 4. 2011 a nabylo právní moci dne 20. 9. 2011.

Povolení k napojení vodního zdroje bylo vydáno dne 2. 3. 2012, kolaudace této stavby vodního díla proběhla dne 15. 1. 2013 a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Nový zdroj pitné vody v souběhu se starým vrtem stále nedokázal pokrýt v letních měsících spotřebu vody obyvatel z obou obcí. Zastupitelstvo obce Bukovinka proto rozhodlo o vyhledání a vybudování doplňkového zdroje vody. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla na SÚ Jedovnice zaslána dne 16. 6. 2014 a v tomto roce také proběhly všechny přípravné práce. Poté došlo k realizaci stavby a dne 25. 2. 2015 byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla. Dne 4. 3. 2015 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka a 25. 3. 2015 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním vodního díla.

Rozrůstající se Bukovinka  i Bukovina se svými nároky na pitnou vodu zoufale potřebovaly podpořit stávající zdroje pitné vody, proto začala Bukovinka v jarních měsících roku 2017 provádět přípravné práce pro vybudování  nového vrtu v lokalitě Černý les. Ve stejném roce podala žádost o dotaci na vybudování vrtu u MŽP a v dubnu roku 2018 byla tato ve výši 1253518,- schválena.

Dobudování a kolaudace nového vodního zdroje s vynikající kvalitou i vydatností proběhla v dubnu roku 2019.

Od roku 2019 začala Bukovina s přípravnými pracemi na vybudování nových vodních zdrojů a nového posilujícího vodojemu ve svém katastru. Z MŽP bude poskytnuta na výstavbu dotace ve výši 3 mil. Kč.

Celková předpokládaná investice projektu je 7,5 mil. Kč. Další finanční prostředky budou žádány z ostatních dotačních programů

Ke kvalitě a zvýšení vydatnosti zdrojů nemalou měrou v roce 2020 přispělo i červnové čištění vrtů I a II. Čištění probíhalo mechanicky pomocí rázových vln stlačeného vzduchu. Na vrtech i vodojemu byl zmodernizován i monitoring stavu hladin vody, případné problémy jsou okamžitě vyhodnocovány a hlášeny pověřené osobě, kterou je starosta obce.

Ačkoliv se jeví pitné vody dostatek, pro budoucnost je důležité, abychom i nadále zacházeli s jejími zdroji s rozvahou a snažili se jimi svým chováním a jednáním šetřit.

Rozbory vody

Kategorie:


Rozbory vody 3. Q 2023